Naslovnica

Prolje?e na Zrmanji

U razdoblju 29. travnja - 1. svibnja 2016. na Zrmanji se odvijala manifestacija Prolje?e na Zrmanji u organizaciji Riva rafting centra. Cilje manifestacije bio je to ve?em broju ljudi ukazati na veliki potencijal bukova?ko-velebitskog kra. Uz pjea?ke i treking ture, veslanje na dasci, vonje brodom po Zrmanji, posjet speleoobjektima i biciklisti?ke ture, organizirane su rafting i kajak ture u ?ijem je osiguranju sudjelovao DDISKF. Na terenu su bili Tihomir Kova?evi? Tihi i Gordan Poli? koji su ?uvali cilj. Taj vikend je odrana mala kola ronjenja za nove ?lanove - po?etnike, pa je Marsela zaronila prvi put.

Eko akcija Novalja 2016

U akvatoriju grada Novalje na Pagu odrana je akcija organiziranog ?i?enja podmorja, a na njoj je sudjelovalo oko 100 osoba u organizaciji ronila?kog kluba Dupin i Turisti?ke zajednice iz Novalje.

U akciji ?i?enja podmorja sudjelovala su i naa dva ?lana. Iz mora je uklonjena ve?a koli?ina raznog otpada. Uspostavili smo prijateljske odnose s roniocima iz Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia iz Slavonskog Broda, koji ?e nam se pridruiti na ekspediciji "Kamena galaksija - Zrmanja 2016".

Balkan Rivers Tour

DDISKF je 21. travnja 2016. sudjelovao u projektu pod nazivom Balkan Rivers Tour. Cilj akcije je podi?i svijest o vanosti o?uvanja balkanskih rijeka koje su gotovo netaknute.

Ovaj projekt vodi Rok Rozman iz Slovenije, biolog i bivi olimpijac. On i njegova ekipa kajakarit ?e po 18 rijeka u 6 balkanskih drava, od Save u Sloveniji do Vjose u Albaniji. Putovanje rijekama traje 16.4. - 20.5.2016. i zavrava predajom posebne peticije albanskom premijeru Ediju Rami u Tirani.

DDISKF je dao podrku projektu sudjelovanjem na raftingu na rijeci Zrmanji. Sudjelovali su Tihomir Kova?evi? Tihi, Gordan Poli? i Marsela Ali?, a Tihi je sudionicima akcije odrao predavanje o vanosti zatite cjelokupnog toka rijeke Zrmanje. Pokazali smo im i na videomaterijal te predstavili ekspediciju "Kamena galaksija - Zrmanja 2016".

Na podru?ju od Slovenije do Albanije planira se izgradnja 2700 hidroelektrana, a upravo su balkanske rijeke zadnje o?uvane divlje rijeke u Europi, u kojima obitava velik broj endemskih vrsta riba, pogotovo pastrva.

Projekt Balkan Rivers Tour provodi se u sklopu kampanje Spasimo plavo srce Balkana koje organiziraju EuroNatur, Riverwatch i WWF Adria.

https://www.facebook.com/balkanriverstour/timeline

http://www.balkanrivers.net/en/balkan-rivers-tour

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarovi? podrava proglaenje geomorfolokog parka prirode na Zrmanji.

Najavljujemo: 16. MSRE "Kamena galaksija - Zrmanja 2016"

Multidisciplinarna me?unarodna speleo-ronila?ka ekspedicija odrat ?e se 1. - 15. kolovoza 2016. godine na podru?ju rijeke Zrmanje uz podrku predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarorvi?. Voditelj Ekspedicije je Tihomir Kova?evi? Tihi. U istraivanju sudjeluju speleolozi, ronioci, speleoronioci, geolozi, biospeleolozi, povjesni?ari, paleontolozi, arheolozi i dr.

Grbina - velja?a 2015.

Ve? due smo se pokuavali ispoloviti da se okupimo i odradimo zahtjevnu akciju. Sada se poklopilo da je ve? due vrijeme ve?a koli?ina snijega na podru?ju Plakog, a vrijeme je stabilno jo kra?e vrijeme makar se uskoro najavljuje juina. ?emu se mi radujemo ( bez juine ) zbog pretpostavke da nas ?eka bistra voda za ronjenje. Kaj bi si ja preveo, bit ?e novih preronjenih metara...

Dana 20. velja?e 2015. startaju tri ekipe iz razli?itih smjerova, no prema istom cilju. U Alanovoj klasi?no prekrcanoj kodi su: Anita, Katarina, Tihi i jelte ve? spomenuti ofer. Oni su uspjeli startati neto prije ekipe u kojoj smo bili: Elvir, Marko i ja s standardnim golfi?em. Jedno na prekaljeni usamljeni strijelac Gogo, prvi stie iz srca gorskog Kotara do Plakog i strpljivo ?eka da ekipa po ekipa doklipe. Sre?om nam je Meho dao ku?u na raspolaganje, pa smo imali fiksni objekt sa svime potrebnim. Struja, voda, suha drva, kuhinja, sanitarni ?vor... Jedini je problem bio zagrijati ledenu ku?u oko koje ima 30+ cm snijega. Iskoritavamo ve?er za pregled i brzi servis opreme, punjenje ronila?kih boca, punjenje rasvjete i Go-Pro kamere. Tek sada moemo neto prezalogajiti i ne dehidrirati...

Stie nam i subotnje jutro gdje krmeljava ekipa ima finalne pripreme za polazak na Grbinu pilju. Naravno da se autima najblie moe do Mi?ine ku?e, zna?i svu opremu treba prenijeti do ispod litice na kojoj nas Grbina ?eka. Kako je tko mogao tako je zgrabio neto od potrebite opreme i u nekoliko se rundi oprema prebacila do pod stijenu. Naravno da je staza oteana jer na nekim mjestima snijega ima oko 1m, pa je propadanje do jaja pod teretom dvobocnika i neke druge opreme najnormalnija stvar.

Stari ma?ak Gogo prvi se ispenjava na plato i priprema trik za pre?nicu za transport opreme. Mi odozdola doteemo da se pre?nica previe ne objesi pod ve?im teretom. Nakon toga mu se priklju?uju Marko i Elvir, da odrade podizanje opreme i pripremu trika za penjanje. Nakon toga cure ispenjavaju po triku, Tihi ostaje dolje na sigurnom a Alan i ja se klasi?nim Goginim putem priklju?ujemo ostatku ekipe na platou ispred samog ulaza u Grbinu. Kre?e lagani transport 3 dovobocnika i ostale opreme kroz pilju do sifona. Gogo, Alan i ja obla?imo suha ronila?ka odijela i kre?emo za njima ka sifonu. Stiemo do jezera, gledamo vodu-ona gleda nas, dobro je i niska je i bistra je. Dogovor je da danas idemo pokuati probiti jo dalje, a sutra crtanje. Pa koliko se uspije napraviti... Gogo ?e biti podvodni snimatelj speleoronilac, a Alan i ja speleoronioci probija?i (usputno sam skupio i nekoliko buba-baja u sifonu za uzorkovanje... ). Krenuli smo kroz ve? postavljeni dio, pa skrenuli u meni novi a tako?er zadnji puta postavljeni dio kanala. Malo po malo se kre?emo od samoga po?etka ronjenja i pokuavamo ponovno ugledati ?ovje?ju ribicu, Gogo snima... ...ja usputno lovim buba-baje. Stiemo do pred kraj postavljenog reel-a, nadovezujemo se na nekih 9m dubine i produujemo dalje kroz ui no dubok kanal. Rone?i smo se kretali do nae najve?e postignute dubine od 16m, no vidjeli smo dok je jo bilo bistro da ima dijelova gdje se dubina pove?ava na cca 25m. A to je 200-tinjak metara od ulaza. Kako se na 10-ak metara dubine ne vidi plafon ni povrina u jednom trenutku smo odlu?ili izroniti, pa da vidimo gdje smo. Izali smo na povrinu gdje je Alan fiksirao reel, promotrili morfologiju, provjerili boce, izkonzultirali se i istim putem krenuli nazad kroz sada ve? vidno zamu?enje. Postavili smo jo oko novih 100m novog reel-a.

Ipak uski je prostor, trojica smo proli, ajmo sigurno iza?i van. Mjestimi?no je vidljivost padala na duljinu ruke, mjestimi?no se vidjelo 1-2m. Tek kada smo se vratili do prvog skretanja u iri kanal, stanje je bilo malo bolje, pove?ala se vidljivost do 3m. Grupno provjeravamo stanje u bocama i zaklju?ujemo da je najsigurnije da se ide van. Sutra planiramo opet zaroniti pa nacrtati koliko se da...

Vadimo Gogin dvobocnik van, Alanov i moj ostaju jer smo potroili po 50 bara. Izlazimo van me?u ekipu i prepri?avamo kaj je bilo, naalost Katarina mora juriti na vlak jer sutra mora pi?iti za Dubrovnik...

Sputamo se dole, neki lake neki tee. Neki slobodnim kretanjem, neki po triku, a neki kao ja u suharku koji ve? godinama nema ripne na ?onu se odlu?uju na egzibiciju. Odra?ujem penjanje preko hrbata pa preko fest strmine do drugog hrbata po kojemu se moe lake kretati. Uglavnom slijedi povratak u Mehinu ku?u i prepri?avanje doivljenog...

...dogodilo se ono od ?ega smo strepili, preko no?i pukla je juina. Rapidno se digla temperatura, popra?ena intenzivnom kiom. To nam nikako ne odgovara, osim kaj bumo pokisli do pilje, di?i ?e nam se i zamutiti ve? zamu?ena voda. Zadnji puta kada sam ja bio na Grbinoj, imali smo doivljaj iz prve ruke da vidimo kako se voda nao?igled die. Valjda ne bude opet tako...? Pada odluka da danas ronimo samo Alan i ja.

Stiemo u Grbe, presvla?imo se, Alan i ja odmah u suharke pa kud puklo. Primje?uje se da je visina snijega reducirana spram ju?er, svejedno se meni sklie u suharku bez ripni na ?onovima. Objanjavam ekipi kuda sam se ju?er spustio, pa da probamo tim putem, kao lake je. Njima jo i ide, meni sklizavica teka. Nekako se dovu?em do ulaza i nismo sigurni ho?emo li uop?e roniti, FUCK! Svejedno moramo do vode i u vodu makar da opremu izvu?emo, jer po ovim uvijetima nema smisla crtati.

Kada smo doli do vode primje?ujemo da se voda digla 30-40cm od ju?er. Zamalo odustajemo od ronjenja, no kada smo ve? na vodi ipak se kompletiramo i idemo jo malo pogledati kaj ima i postaviti kanal u kojem smo u prvom ronjenju Grbine bili. No maknuli smo reel i otili u neki manji kanal gdje si je tada Alan probuio man?etu pa se namo?io i nazebao.U prvom dijelu je vidljivost bila 1-2m, dublje u kanalu gdje se malo proirio i 2-3m. Odosmo mi u taj kanal, po sje?anju sam se prevario. Sada je i ve?i i dui, oko 50m duine i do 10m irine. Razgledavamo ga detaljno jer je taj komad jo najbistriji od dananjeg ronjenja, opet nema ?ovje?je ribice, ima neko provla?enje gdje treba pobacati kamenje da se napravi vie mjesta ... Postavljamo reel i u taj kanal i lagano idemo prema van. Sada imamo postavljenih 300-tinjak metara page, a nismo uspjeli nacrtati niti metra. teta! Morat ?emo nekom prilikom opet na teren i odraditi samo mjerenje i napraviti nacrt podvodonog dijela pilje.

Uslije?uje izlazak iz pilje s dvobocnikom na le?ima u suharku koji godinama nema ripne na ?onovima, Alan barem ima tenisice preko ?arapica od suharka pa mu krakatome kretanje ide. Sre?om s nama je Gogo uz Marka i Elvira, koji me u potunosti servisira i sigurno izgmizavam van iz pilje. I sada slijedi obratno od dolaska, sputaj sve dole. Pakiraj i cukaj do autiju. Ovaj puta koristim blagodati opreme za sputanje po triku i to ide jednostavno i brzo. U jednom trenutku jo pri vrhu sam dreknuo: Da me sada mama vidi!. U suharku na triku, poslije ronjenja ide sputanje niz liticu. Ma neponovljivo!

Vra?amo se koritom Grbine i vidimo da je snijeg jo druk?iji nego na dolasku i da vode ima u koritu. Stiemo do Mi?ine ku?e, presvla?imo se i pakiramo. Malo se okrjepljujemo kod njega da se dobijemo i pi?imo do Mehine ku?e. Naime moramo na vrijeme krenuti da nam Anita ne zakasni na posao u ZG.

Tako je prola zadnja akcija na mojem roditeljskom dopustu!

Autor: Frf

?etvero?lana ekipa krenula je oko 8 u jutro iz Zagreba u jednom vozilu do zaseoka Grbe,pored Plakog. Parkirali smo na kraju kolnog puta prema pe?ini Grbe. Nakon gableca smo se po?eli opremati i odmah kod vozila svi smo obukli neoprenska odijela. Sloili smo 3 ronila?ke konfiguracije te natovareni olovima, dvobocnicima, uetom i ostalom opremom koritom potoka doli do mjesta ispod okomite stijene gdje sada izvire potok Grbine

Me?unarodnu speleo-ronila?ku ekspediciju ''Ponor Kova?i Ri?ina 2013'' organizirala su drutva: Dinaridi - Drutvo za istraivanja i snimanja krkih fenomena (DDISKF) iz Zagreba i SD ''Mijatovi dvori'' iz Tomislavgrada, te RK Neretva iz Mostara, Biospeleoloko drutvo u BIH i Hrvatsko biospeleoloko drutvo kao suorganizatori.

Ekspedicija je odranana podru?ju Duvanjskog i Livanjskog polja, a trajala je od 24. kolovoza do 08. rujna 2013. godine. Voditelj ekspedicije bio je Ivan Bunti? iz SD Mijatovih dvora, organizacijski voditelji Tihomir Kova?evi? Tihi, voditelj znanstvenog tima Roman Ozimec, voditelj speleoronila?kih istraivanja Alan Kova?evi? i Marijana Jeli? kao tajnica ekspedicije. Na ekspediciji je bilo ukupno 44 sudionika - speleologa, speleoronioca i znanstvenika.

Ekspedicija je ula u svoj deveti radni dan. Do danas je uglavnom ra?eno u Ponoru Kova?i u koji su svakodnevno ulazile speleo - ronila?ke ekipe. U ekstremnim uvjetima istraivanja uspjelo se istraiti oko 1000 metara novih kanala.

Polazak na ekspediciju

25. kolovoza 2013. slubeno je zapo?ela ovogodinja speleoronila?ka ekspedicija. Po?etna to?ka odlaska iz Zagreba, bila je ba kao i prije 27 godina - ispred Ve?ernjeg lista. ?lanovi ondanjeg DISKF-a krenuli su na ekspediciju put Durmitora u Crnoj Gori, a dananjeg DDISKF-a prema Bosni i Hercegovini, u bliu okolicu Tomislavgrada.
Od ekipe koja je krenula na ekspediciju 1. kolovoza 1986. tu su opet Tihomir Kova?evi? - Tihi i Krunoslav Hornung. U intervjuu za Ve?ernji lsit, Tihi je rekao kako se ve?ina tadanje ekipe rasula po svijetu, ali su njihovi potomci naslijedili ljubav prema istraivanjima podzemlja i nastavili njihovim putevima.

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća > Kraj >>

Skup speleologa Hrvatske 2012.Iz sadraja